Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thiệu Hoá
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 173,4km2. Số dân 198.200 (1997). Địa hình đồi thấp với đồng bằng. Sông Chu, Cầu Chày chảy qua. Đường 15 chạy qua. Trước đây là phủ Thiệu Thiên, năm Gia Long thứ 14 (1815) đổi làm phủ Thiệu Hoá, từ 5-7-1977 hợp nhất với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên, từ 18-11-1996 chia huyện Thiệu Yên thành 2 huyện: Thiệu Yên và Thiệu Hoá, gồm 31 xã
Related search result for "Thiệu Hoá"
Comments and discussion on the word "Thiệu Hoá"