Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thiệu Yên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, thành lập từ 5-7-1977 do hợp nhất hai huyện: Yên Định với Thiệu Hoá, từ 18-11-1996 chia huyện Thiệu Yên thành 2 huyện: Thiệu Hoá và Thiệu Yên, đổi tên huyện Thiệu Yên thành huyện Yên Định (x. Yên Định)
Related search result for "Thiệu Yên"
Comments and discussion on the word "Thiệu Yên"