Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cốt Đãi Ngột Lang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tướng giỏi của Mông Cổ, từng đem quân đi đánh lấy nước Nam Chiếu (Nước trước kia vào khoảng giữa 2 tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc), đóng đô ở Đại Lý (Vân Nam)
Related search result for "Cốt Đãi Ngột Lang"
Comments and discussion on the word "Cốt Đãi Ngột Lang"