Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cổ Kênh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mỏ than ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Mỏ được khai thác từ đầu thế kỉ 20. Trữ lượng của mỏ khoảng hơn 10 triệu tấn. Dùng phương pháp hầm lò để khai thác. Than Cổ Kênh chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu
Related search result for "Cổ Kênh"
Comments and discussion on the word "Cổ Kênh"