Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kênh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt 1. Sông đào dùng để dẫn nước hoặc để phục vụ giao thông: Kênh Pa-na-ma; Kênh Xuy-ê. 2. Đường thông tin trong dụng cụ bán dẫn: Đổi kênh đài truyền hình.
  • 2 đgt Nâng một đầu vật nặng lên: Kênh tấm ván lên.
  • tt Để lệch nên không khớp: Cái vung ; Tấm phản kênh.
Related search result for "kênh"
Comments and discussion on the word "kênh"