Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
considération
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xem xét kỹ, sự cân nhắc
  • Cela mérite considération
   việc đó đáng được xem xét kỹ
 • (số nhiều) suy nghĩ, nhận xét
  • Considérations sur les causes du succès
   những nhận xét về nguyên nhân thành công
 • lý do
  • Cette considération m'a décidé
   lý do ấy đã khiến tôi quyết tâm
 • sự kính trọng, sự quý mến
  • Jouir de la considération générale
   được mọi người kính trọng
 • de considération+ (từ cũ, nghĩa cũ) quan trọng lắm
  • en considération de
   căn cứ vào
  • prendre qqch en considération
   chú ý tới điều gì
Related search result for "considération"
Comments and discussion on the word "considération"