Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
descente
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xuống
  • Descente dans une mine
   sự xuống hầm mỏ
 • dốc
  • Une descente douce
   một cái dốc thoai thoải
 • cuộc đổ bộ, cuộc ập đến
  • Descente des ennemis
   cuộc đổ bộ của quân địch
 • sự hạ xuống
  • La descente d'un tableau
   sự hạ bức tranh xuống
 • (kiến trúc) tay vịn cầu thang
 • (kiến trúc) ống xối
 • (ngành mỏ) như descenderie
 • (y học) sự sa
  • avoir une bonne descente (de gosier)
   (thông tục) uống mãi không hết khát, có tửu lượng lớn
  • descente sur les lieux
   cuộc khám tại chỗ, cuộc khám hiện trường
  • descente de lit
   thảm chận giường
  • Décente
Related words
Related search result for "descente"
Comments and discussion on the word "descente"