Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fantastique
Jump to user comments
tính từ
 • tưởng tượng, hư ảo
  • Dessin fantastique
   bức vẽ hư ảo
 • quái dị
  • Des projets fantastiques
   những dự án quái dị
 • (nghĩa rộng) kinh khủng, tuyệt vời
danh từ giống đực
 • cái hư ảo
 • thể hư ảo (trong (văn học) nghệ thuật)
Related search result for "fantastique"
Comments and discussion on the word "fantastique"