Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Gác Đường vẽ mặt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tích vua Thái Tông nhà Đường dựng gác Lăng Yên vẽ tượng những bầy tôi công thần (Lăng Yên là Lăng cao vượt từng mây khói.)
Related search result for "Gác Đường vẽ mặt"
Comments and discussion on the word "Gác Đường vẽ mặt"