Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vẽ Phù dung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vẽ đẹp như hoa Phù dung
  • Trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị tả sắc đẹp Dương Quý Phi có viết: "Phù dung như diện liễu như my" (Hoa Phù dung như khuôn mặt đẹp của nàng và lá liễu như nét lông mày)
  • Cung oán: Vẽ phù dung một đóa khoe tươi
Related search result for "Vẽ Phù dung"
Comments and discussion on the word "Vẽ Phù dung"