Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Họ Đào Tể tướng Sơn Trung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đào Hoằng Cảnh ngươì đời Lương được gọi là Sơn Trung tể tướng (Tể tướng ở trong núi)
  • Thông Chí: Đào Hoằng Cảnh, người đất Mạt Lăng đời Lương, tự Thông Minh, có chí tu đạo thần tiên, đọc sách hơn vạn quyển, bỏ quan đi ở ẩn núi Câu Dung, hiệu là Hoa Dương ẩn cư, Hoa Dương chân nhân. ông ham mê việc trước thuật. Đời Lương Vũ Đế, việc nước gặp gì khó khăn trọng đại nhà vua đều cho sứ đến hỏi ý kiến ông. Thời bấy giờ người ta gọi ông là "Sơn trung Tể tướng"
Related search result for "Họ Đào Tể tướng Sơn Trung"
Comments and discussion on the word "Họ Đào Tể tướng Sơn Trung"