Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
trung hiếu nhất môn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • trung và hiếu ở một cửa, nghĩa là một nhà có cả trung, hiếu. Mai Bá Cao can vua đừng nghe gian thần là trung, Mai lương Ngọc đỗ trạng làm cho cha mẹ hiển vinh là hiếu
Related search result for "trung hiếu nhất môn"
Comments and discussion on the word "trung hiếu nhất môn"