Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khói báo chiến tranh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ "Lang Yên": Khói đốt bằng phân chó sói - Dấu hiệu có chiến tranh
  • Ngày xưa, khi biên thùy có giặc, người ta thường đốt khói bằng phân chó sói ở chòi cao để báo động cho nội địa biết. Sau đó, từ này được dùng để chỉ bọn giặc giã quấy phá biên cương
Related search result for "Khói báo chiến tranh"
Comments and discussion on the word "Khói báo chiến tranh"