Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khúc biệt hạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chàng mục tử ở Thương Lăng lấy vợ, 5 năm không có con, cha mẹ định lấy vợ khác cho. Người vợ nghe tin. Đương đêm khóc lóc. Mục Tử cảm động làm ra khúc hát Biệt hạc
Related search result for "Khúc biệt hạc"
Comments and discussion on the word "Khúc biệt hạc"