Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mạnh hiền còn chịu tiếng Tàng Thương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói việc Mạnh Tử phải chịu tiếng gièm của Tàng Thương
  • Mạnh Tử: Lỗ Bình công sắp ra đi, người tôi yêu là Tàng Thương tâu rằng: "Thường ngày nhà vua đi đâu thì có báo cho quan Hữu Tư biết. Nay xa mã đã sẵn rồi mà quan Hữu Tư vẫn chưa biết, xin dám hỏi nhà vua việc đó ?" Lỗ Bình Công nói: "Ta sắp đến thăm thày Mạnh Tử" Tàng Thương nói: "Nhà vua sao lại xem nhẹ thân mình mà lại đến thăm trước một người thất phu như vậy ? chắc vua cho rằng Mạnh Tử là người hiền đức ư ? Lễ nghĩa do người hiền đức mà ra, như nay Mạnh Tử làm tang mẹ to hơn tang cha, thế là không có nghĩa lễ gì, thì Mạnh Tử vị tất đã là người hiền đức. Nhà vua không nên đến thăm !" Bình Công nói: "Phải"
Related search result for "Mạnh hiền còn chịu tiếng Tàng Thương"
Comments and discussion on the word "Mạnh hiền còn chịu tiếng Tàng Thương"