Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngày tháng trong bầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thi Tồn người nước Lỗ, học được phép tiên, có một cái bầu, trong bầu là một thế giới riêng, có đủ trăng sao trời đất. Đêm tối ông vào trong bầu mà ngũ, tự đặt hiệu là Hồ Thiên, người ta gọi là Hồ Công (Hồ là cái bầu)
  • Xem Phí Trường Phòng
Related search result for "Ngày tháng trong bầu"
Comments and discussion on the word "Ngày tháng trong bầu"