Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngũ Long Công chúa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long, Xích Long và Hoàng Long: 5 công chúa con Long Vương
  • Theo "Thuyết Đường": 5 công chúa này tu tiên ở núi Ngũ Long, có nhiều phép lạ, từng bày trận ngũ hành giúp nước Tây Phiên đánh nhau với quân nhà Đường
Related search result for "Ngũ Long Công chúa"
Comments and discussion on the word "Ngũ Long Công chúa"