Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngũ hình trong bộ luật Gia Long
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1. Suy: đánh bằng roi mây, 10 đến 50 roi.. Trượng: đánh bằng gậy song, đến trượng. 3. Đồ: phạt tù khổ sai từ 1 đến 3 năm và bị đánh từ 60 đến 100 trượng.. Lưu: phạt đi đày từ đến dặm, bị đánh trượng. 5. Tử: bị giết chết theo 2 mức: giảo (thắt cổ) và trảm (chém đầu). Có nhiều hình thức chém đầu: trảm quyết (chém ngay), trảm giam hậu (hoãn thi hành án tử hình), lăng trì (xẻo, róc thịt, moi mắt), trảm khiêu (chém bêu đầu), lục thị (băm xác)
Related search result for "Ngũ hình trong bộ luật Gia Long"
Comments and discussion on the word "Ngũ hình trong bộ luật Gia Long"