Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngồi giữa gió xuân hơi hòa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói được nghe, được học đạo lý hay
  • Chu Công Thiềm, sau khi tiếp kiến Minh Đạo ở đất Nhữ, về bảo với mọi người: "Mình như ngồi giữa gió xuân suốt cả một tháng."
Related search result for "Ngồi giữa gió xuân hơi hòa"
Comments and discussion on the word "Ngồi giữa gió xuân hơi hòa"