Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nho Quan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Ninh Bình. Diện tích 489km2. Số dân 147.000 (1997). Địa hình đồi núi thấp, xen kẽ các thung, nghiêng từ tây bắc xuống đông nam, rừng Cúc Phương chiếm 70% diện tích. Đường 15 chạy qua phía bắc huyện. Huyện có tên từ xưa. Từ 27-4-1977 hợp nhất với Gia Viễn thành huyện Hoàng Long, từ 9-4-1981 chia huyện Hoàng Long, thành Gia Viễn và Hoàng Long, từ 23-11-1993 đổi thành huyện Nho Quan. Gồm 1 thị trấn (Nho Quan) huyện lị, 26 xã
  • (thị trấn) h. Nho Quan, t. Ninh Bình
Related search result for "Nho Quan"
Comments and discussion on the word "Nho Quan"