Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quân trung từ mệnh tập
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tập văn kiện lịch sử ngoại giao do Nguyễn Trãi soạn thảo trong cuộc kháng chiến chống Minh thế kỷ 15, gồm các thư từ trao đổi giữa Lê Lợi và các tướng quân Minh, các bài răn dụ tướng sĩ, biểu cầu phong... Quân trung từ mệnh tập do Trần Khắc Kiệm sưu tập đời Hồng Đức. Số lượng văn bản sưu tầm đến nay khoảng 75 bản
Related search result for "Quân trung từ mệnh tập"
Comments and discussion on the word "Quân trung từ mệnh tập"