Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quần Ngọc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lý Quần Ngọc qua miếu Nhị Phi ở Sầm Dương có đề một bài thơ, câu đầu là: "Hoàng lăng miếu tiền xuân dĩ không", chợt có hai người con gái hiện lên tự xưng là Nga Hoàng và Nữ Anh hẹn sau 2 năm sẽ cùng Lý gặp gỡ
  • Nga Hoàng và Nữ Anh là tên 2 vợ vua Thuấn, con gái vua Nghiêu. Không biết có phải là 2 người này không... (Miếu Nhị Phi là miếu thờ 2 bà). (TQ)
Related search result for "Quần Ngọc"
Comments and discussion on the word "Quần Ngọc"