Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Quan Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 865,3km2. Số dân 29.900 (1997), gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Lào. Địa hình núi thấp độ cao trung bình 500-700m. Sông Luông, sông Lô chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở phía tây. Đường 217 chạy qua đi sang nước Lào. Huyện thành lập từ 18-11-1996, gồm 9 xã
  • (xã) h. Chi Lăng, t. Lạng Sơn
Related search result for "Quan Sơn"
Comments and discussion on the word "Quan Sơn"