Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réalité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính thực tại; thực tại
  • Réalité du monde extérieur
   tính thực tại của ngoại giới
  • Réalité objective
   thực tại khách quan
 • hiện thực, thực tế; sự thực
  • Ce n'est pas ainsi dans la réalité
   trong thực tế không phải như thế
  • Nos espoirs sont devenus des réalités
   hy vọng của chúng ta đã thành sự thực
 • sự có thực
  • Douter de la réalité d'un fait
   ngờ sự có thực của một sự việc
  • en réalité
   sự thực là, thực tế là
Related search result for "réalité"
Comments and discussion on the word "réalité"