Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thân Cảnh Phúc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? - ?) Tướng nhà Lí, có công lớn trong kháng chiến chống quân Tống, dân tộc Tày, tù trưởng châu Quang Lang (Châu ôn-Lạng Sơn). Được vua Lí gả công chúa và phong chức tri châu
Related search result for "Thân Cảnh Phúc"
Comments and discussion on the word "Thân Cảnh Phúc"