Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thập dạng chi tiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giấy mười thức, chỉ loại giấy hoa tiên được Tạ Công ở ích Châu (nay là Tứ Xuyên, Trung Quốc) sản xuất, còn gọilà "Thập dạng loan tiên"
  • Thơ ĐàoPhổ có câu: "Thập dạng loan tiên xuất ích Châu"
Related search result for "Thập dạng chi tiên"
Comments and discussion on the word "Thập dạng chi tiên"