Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Tiêu phòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ nơi cho cung nữ ở
  • Hán thư: Tiêu phòng là tên một điện trong cung Vị Ương, nơi Hoàng hậu ở, vách có trát hồ tiêu tán nhỏ cho thơm và ấm
  • Cung oán ngâm khúc:
  • Oán chi những khách tiêu phòng
  • Mà xui phận bạc nằm trong má đào
Related search result for "Tiêu phòng"
Comments and discussion on the word "Tiêu phòng"