Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tiền nhân hậu quả
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Kiếp trước là nguyên nhân cho hậu quả p73 kiếp này
  • Theo thuyết luân hồi của đạo Phật thì kiếp trước tạo ra cái "nhân" thì kiếp này hưởng cái "quả" và cứ thế luân hồi
  • Truyền đăng lục:
  • Lục tri tiền thế nhân
  • Kim sinh thụ giả thị
  • Dục tri lai sinh quả
  • Kim sinh tác giả thi
  • (Muốn biết nguyên nhân ở kiếp trước thế nào, cứ xem việc hưởng thụ ở kiếp này. Muốn biết kết quả đời sau thế nào, cứ xem việc làm ở đời này.)
Related search result for "Tiền nhân hậu quả"
Comments and discussion on the word "Tiền nhân hậu quả"