Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trạng nguyên họ Lương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lương Thế Vinh, tự Cảnh Nghi, hiệu Thụy Hiên, người làng Cao Hương huyện Thiên Bảo, nay là huyện Vụ Bản tỉnh Hà Nam Ninh. ông đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4 (1463) triều Lê Thánh Tông năm mới 23 tuổi, làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị Giảng
  • Tương truyền ông là người được Thượng đế sai xuống phò giúp vua. Do vậy, khi ông mất, người đời xem như là có lệnh của Thượng đế dời về
Related search result for "Trạng nguyên họ Lương"
Comments and discussion on the word "Trạng nguyên họ Lương"