Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần ích Tắc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Cuối thế kỷ 13) Con thứ hai của Thái Tông Trần Cảnh. Được phong tước Chiêu Quốc vương, nhưng đã đầu hàng quân Nguyên, cho làm An Nam quốc vương, đưa về nước, nhưng bị dân chúng phản đối, không được xem là con cháu họ Trần nữa. Trở sang Trung Quốc, làm quan với nhà Nguyên và chết ở Hán Dương
Related search result for "Trần ích Tắc"
Comments and discussion on the word "Trần ích Tắc"