Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trịnh Thiết Trường
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? - Đông Lý, Yên Định - nay là Thiệu Yên, Thanh Hoá - ?) Đỗ bảng nhãn (1442), làm quan đến An phủ sứ Thanh Hoá, rồi giữ chức Công bộ hữu thị lang (1447)
Related search result for "Trịnh Thiết Trường"
Comments and discussion on the word "Trịnh Thiết Trường"