Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thiết yếu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Rất quan trọng và cần thiết, không thể thiếu được: các hàng hoá thiết yếu một nhu cầu thiết yếu.
Related search result for "thiết yếu"
Comments and discussion on the word "thiết yếu"