Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vách Quế
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Các cung cho cung nữ ở thời xưa thường dùng gỗ Quế để ốp tường (nhằm ltạo không khí ấm áp) nên gọi là vách quế
  • Cung oán ngâm khúc:
  • Trãi vách quế gió vàng hiu hắt
  • Mãnh vũ y lạnh ngắt như đồng
Related search result for "Vách Quế"
Comments and discussion on the word "Vách Quế"