Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vũ Phạm Khải
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1807 - Thiện Trì, Yên Mô, Ninh Bình - nay là Yên Mạc, Tam Điệp - 1872) Tự Đông Dương, hiệu Phượng Trì, Ngụ Sơn. Đỗ cử nhân (1831), làm quan từ Tri huyện đến Bố Chánh, nhiều lần bị giáng. Vũ Phạm Khải có sở trường về môn sử học. Nhiều năm làm việc ở sử quán. Tác phẩm của ông có Ngụ Sơn toàn tập, Vũ Đông Dương văn tập, Lịch đại chúng hình thông khảo, v.v.
Related search result for "Vũ Phạm Khải"
Comments and discussion on the word "Vũ Phạm Khải"