Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thư phù
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói thầy phù thủy dùng hương đốt mà vẽ lên trên không để làm phép, theo mê tín: Thư phù trí quỷ cao tay thông huyền (K).
Related search result for "thư phù"
Comments and discussion on the word "thư phù"