Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
absence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự vắng mặt
  • Nous avons regretté votre absence
   chúng tôi rất tiếc cho sự vắng mặt của anh
 • sự thiếu
  • Absence de goût
   sự thiếu khiếu thưởng thức
  • L'absence de père est néfaste à un enfant
   không có cha là điều tai hại cho một đứa trẻ
  • Absence de courant
   sự thiếu dòng chảy
  • Absence de la gravité
   sự không trọng lực
  • Absence de pesanteur
   sự không trọng lượng
 • sự lơ đễnh, sự đãng trí
  • Avoir des absences
   có những lúc lơ đễnh.
 • (luật) sự mất tích
 • en l'absence de qqn+ trong lúc ai vắng mặt
  • En l'absence du directeur, voyez son adjoint
   khi giám đốc đi vắng, anh hãy gặp phụ tá của ông ta
Related search result for "absence"
Comments and discussion on the word "absence"