Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
absolutely
/'æbsəlu:tli/
Jump to user comments
phó từ
 • tuyệt đối, hoàn toàn
  • to be absolutely wrong
   hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn trái
 • chuyên chế, độc đoán
  • to govern absolutely
   cai trị một cách chuyên chế
 • vô điều kiện
 • (thông tục) nhất định, chắc chắn; tất nhiên; hoàn toàn như vậy, đúng như vậy
Related words
Related search result for "absolutely"
Comments and discussion on the word "absolutely"