Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
accroissement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tăng; lượng tăng
  • Accroissement de la production
   sự tăng sản xuất.
 • (luật) quyền lĩnh thêm (phần người khác không nhận).
  • cône d'accroissement
   (thực vật học) nón tăng trưởng
Related search result for "accroissement"
Comments and discussion on the word "accroissement"