Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
accusatory
/ə,kju:zə'tɔ:riəl/ Cách viết khác : (accusatory) /ə'kju:zətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • buộc tội, kết tội; tố cáo
Related words
Comments and discussion on the word "accusatory"