Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
acquérir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mua, tậu; được sở hữu, thủ đắc
  • Acquérir un immeuble/une terre
   tậu một bất động sản/một miếng đất
  • Acquérir un droit
   được một quyền, thủ đắc một quyền
 • thu được, đạt được
  • Acquérir de l'habileté
   đạt được sự khéo léo
  • "On veut acquérir de la gloire" (La Rochef.)
   người ta muốn đạt được vinh quang
  • Acquérir des connaissances
   thu được kiến thức
 • nhiễm phải, mắc phải
  • Acquérir une habitude
   nhiễm một thói quen
 • thu hút
  • Acquérir des amis
   thu hút bạn bè
 • làm cho đạt được
  • Ses longs services lui ont acquis cette réputation
   công tác lâu năm đã làm cho ông ta đạt được danh tiếng ấy
Related words
Related search result for "acquérir"
Comments and discussion on the word "acquérir"