Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adaptability
/ə,dæptə'biliti/ Cách viết khác : (adaptableness) /ə'dæptəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
  • khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
  • khả năng thích nghi, khả năng thích ứng
Related search result for "adaptability"
Comments and discussion on the word "adaptability"