Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
adder-spit
/'ædəspit/ Cách viết khác : (adder's_tongue) /'ædəz'ʌɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây lưỡi rắn (dương xỉ)
Related search result for "adder-spit"
Comments and discussion on the word "adder-spit"