Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
advice
/əd'vais/
Jump to user comments
danh từ
 • lời khuyên, lời chỉ bảo
  • to act on advice
   làm (hành động) theo lời khuyên
  • to take advice
   theo lời khuyên, nghe theo lời khuyên
  • a piece of advice
   lời khuyên
 • ((thường) số nhiều) tin tức
IDIOMS
 • according to our latest advices
  • theo những tin tức cuối cùng chúng tôi nhận được
  • (số nhiều) (thương nghiệp) thư thông báo ((cũng) letter of advice)
Related search result for "advice"
Comments and discussion on the word "advice"