Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affamé
Jump to user comments
tính từ
 • đói
  • Ventre affamé n'a pas d'oreilles
   bụng đói thì tay điếc
 • hám, khát khao
  • Affamé de gloire
   hám danh vọng
  • "continuellement affamé d'un idéal qu'il n'atteint jamais" (Flaub.)
   lúc nào cũng khát khao cái lý tưởng mà mình chẳng bao giờ đạt tới
danh từ
 • người đói
 • người khát khao
Related words
Related search result for "affamé"
Comments and discussion on the word "affamé"