Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affranchi
Jump to user comments
tính từ
 • được giải phóng
  • Serf affranchi
   nông nô được giải phóng
 • (thông tục) phóng túng
  • Une femme affranchie
   người đàn bà phóng túng
 • (nông nghiệp) ra rễ (ở chỗ ghép)
danh từ
 • nô lệ được giải phóng
 • người sống phóng túng
Related search result for "affranchi"
Comments and discussion on the word "affranchi"