Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
ambition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính tham lam, máu tham
  • Une ambition sans bornes
   lòng tham vô hạn, lòng tham không đáy
 • tham vọng
  • Il a l'ambition de devenir président de la République
   hắn có tham vọng làm tổng thống
Related search result for "ambition"
Comments and discussion on the word "ambition"