Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
anywise
/'eniwais/
Jump to user comments
phó từ
  • tuỳ tiện thế nào cũng được, cách nào cũng được
  • tuyệt đối, tuyệt nhiên (trong câu phủ định)
Related search result for "anywise"
Comments and discussion on the word "anywise"