Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
apostrophe
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • (văn học) hô ngữ
  • lối gọi cộc lốc bất nhã
  • (ngôn ngữ học) dấu lược
Related search result for "apostrophe"
Comments and discussion on the word "apostrophe"