Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
appetizer
/'æpitaizə/
Jump to user comments
danh từ
  • rượu khai vị
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) món ăn khai vị
  • cái kích thích cho sự thèm ăn, cái làm cho ăn ngon miệng
Related words
Comments and discussion on the word "appetizer"