Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
application
/,æpli'keiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)
  • the application of a plaster to a wound
   sự đắp thuốc vào vết thương
 • vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
 • sự dùng, sự áp dụng, sự ứng dụng
  • medicine for external application
   thuốc dùng ngoài da
 • sự chuyên cần, sự chuyên tâm
  • a man of close application
   một người rất chuyên cần
 • lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
  • application for a job
   đơn xin việc làm
  • to make an application to someone for something
   gửi đơn cho ai để xin việc gì
  • to put in an application
   đệ đơn xin, gửi đơn xin
Related search result for "application"
Comments and discussion on the word "application"